Zaštita privatnosti korisnika

INFORMACIJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA ESICHER GRUPE

Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR (engl. General Data Protection Regulation) uredba je (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. ESICHER grupa osobne podatke prikuplja i obrađuje pošteno, zakonito i transparentno te brine o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

ŠTO SU OSOBNI PODACI?

Osobnim podacima smatraju se npr. ime, prezime, OIB, datum rođenja, telefonski broj, e-mail adresa, poštanska adresa ili bilo koja druga informacija koja se odnosi na Vas osobno, odnosno koja se može smatrati osobnim podatkom.

ŠTO SU PRIVOLE?

Privola je dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja korisnika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega/nju odnose, a za točno određenu svrhu. Privola se može dati i uskratiti u svakom trenutku. Privola nije nužna za sve obrade podataka.

PRAVA KORISNIKA I KONTAKT

Prava korisnika propisana Uredbom su: pravo na pristup, na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na povlačenje privole i pravo na naknadu štete.
Korisnici ostvarenje svojih prava mogu zatražiti putem portala www.esicher.com, e-maila: info@esicher.comzastitapodataka@esicher.com. ili na adresu ESICHER d.o.o., Skalinska 2, 10000 Zagreb.