PUZO ESICHER BEOGRAD

PUZO “ESICHER” Beograd  PRVO UDRUŽENJE ZASTUPNIKA U OSIGURANJU “ESICHER”
BEOGRAD-ZEMUN, KARAĐORĐEV TRG 40E, PIB: 109 278 209, MATIČNI BROJ:
281 876 45, RAČUN: 265-6680310000178-36, otvoren kod Raiffeisen BANK

ČLANOVI UDRUŽENJA

Članom Udruženja može postati svaka fizička i pravna osoba, putem svog ovlaštenog predstavnika, koja podnese pismeni zahtjev Upravnom odboru.

Udruženje vodi popis članova, sukladno propisima o udruženjima, koji sadrži: podatke o ličnom imenu (LK), adresa, JMBG, datum rođenja, datum pristupanja Udruženju, kategoriju članstva, kontakt podatke; e-mail i broj telefona (mobitela).

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu (može i u elektroničkom obliku), kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruženja te poštivanja odredaba Statuta i drugih akata.

Prava i obveze redovitih članova

Prava člana Udruženja su:

 • predlagati, birati i biti biran u tijela upravljanja Udruženjem
 • sudjelovati u radu Udruženja
 • podnositi prijedloge za unapređenje djelatnosti
 • poštivati odredbe Statuta i drugih općih akata
 • davati prijedloge za unapređenje rada
 • ukazivati na propuste u radu tijela Udruženja
 • biti obaviješten o radu i financijskom poslovanju Udruženja

Obveze člana su:

 • raditi na razvoju i unapređenju poslova
 • izvršavati zadaće koje proizlaze iz ovog Statuta
 • izvršavati odluke tijela Udruge
 • redovito plaćati članarinu

POGODNOSTI

 • Najnoviji trendovi prodaje u osiguranju
 • Prodajni alati, prodajne vještine i prodajne tehnike
 • Komunikacija i e-komunikacija
 • Pravna zaštita zastupnika i djelatnika licenciranih i nelicenciranih u osiguranju
 • Popusti na koferencijama, seminarima, edukacijama
 • Zaštita portfelja
 • I još puno toga

Prestanak članstva:

Članstvo u Udrućenju može prestati:

 • prestankom postojanja Udruženja
 • pismenom izjavom o istupanju iz Udruženja
 • isključivanjem po odluci nadležnog tijela
 • brisanjem iz popisa članstva zbog neplaćanja članarine i članskih doprinosa u određenom roku

Član može biti isključen ako krši pravila Statuta Udruge, namjerno zanemaruje ili se odbija pridržavati odluka tijela Udruženja ili ako narušava ugled Udruženja.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruženja. Protiv odluke o isključenju, nezadovoljni član može podnijeti pismeni prigovor Skupštini u roku od 15 dana od dana primitka navedene odluke. Skupština je dužna odlučiti o prigovoru na prvoj slijedećoj sjednici. Odluka Skupštine je konačna.

Esicher Group - All Rights Reserved