Odredbe i direktiva o distribuciji osiguranja (EU) 2016/97

Zastupnik u osiguranju, broker u osiguranju, prodavač u osiguranju, distributer osiguranja.

Posrednik u osiguranju, zastupnik u osiguranju, broker u osiguranju, prodavač u osiguranju, distributer osiguranja.

Dana 1.10.2018. na snagu stupa Direktiva  o distribuciji osiguranja (EU) 2016/97 koja uvodi nova pravila u pogledu poslova distribucije proizvoda osiguranja. Odredbe Direktive sadržane su u Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o osiguranju kojim se implementiraju u pravni sustav Republike Hrvatske.

Osnovne novosti koje Direktiva donosi su sastoje se od:

 • Uvođenja novog pojma „broker“
 • Uređenje pojma sporednog posrednika
 • Uvjet stručnosti koji obuhvaća obveznu edukaciju u trajanju najmanje 15 sati godišnje
 • Uvjet primjerenosti koji se odnosi na ugled i integritet osobe koja prodaje osiguranje
 • Pravila za utvrđivanje naknada za poslove distribucije (posebna pravila za investicijske proizvode)
 • Obveza davanja stranci „Informacija posrednika ugovaratelju osiguranja“
 • Utvrđivanje zahtjeva i potreba stranke, pripadnosti stranke ciljanom tržištu, predaje stranci Informacija o proizvodu osiguranja (IPID/LIPID)
 • Postojanje procedura za izvansudsko rješavanje pritužbi i sporova
 • Postojanje internog akta o distribuciji osiguranja
 • Postojanje internog akta o sprječavanja sukoba interesa u slučaju distribucije investicijskih proizvoda
 • Provođenje odgovarajućeg testa u slučaju distribucije investicijskih proizvoda

U nastavku dostavljamo sažeti pregled navedenih tema.

Posrednik u osiguranju

Tko je distributer osiguranja?

 • posrednik u osiguranju
  • zastupnik u osiguranju
  • obrtnik zastupnik u osiguranju
  • društvo za zastupanje u osiguranju
  • broker u osiguranju
  • obrtnik broker u osiguranju
  • društvo za brokerske poslove
  • kreditna institucija
  • investicijsko društvo
  • HP – Hrvatska pošta d.d.
  • FINA – Financijska agencija
 • sporedni posrednik u osiguranju
 • društvo za osiguranje

Uvodi se novi pojam „broker“. Pojam „posrednik“ sada obuhvaća i pojam „zastupnik“ i pojam „broker“ (prije „posrednik“).

Sporedni posrednik?

Sporedni posrednik u osiguranju može biti svaka fizička ili pravna osoba, osim kreditnih institucija ili investicijskih društava, koja je upisana u registar sporednih posrednika u osiguranju koji vodi Hanfa, a koja za primitak ima pravo obavljati ili obavlja poslove distribucije osiguranja kao sporednu djelatnost, i ispunjava sve sljedeće uvjete:

 • glavna poslovna djelatnost te osobe nije distribucija osiguranja
 • ta osoba distribuira samo određene proizvode osiguranja koji služe kao dopuna nekoj robi ili usluzi
 • distribuirani proizvodi osiguranja ne obuhvaćaju životno osiguranje ili rizik od odgovornosti, osim ako ono što obuhvaćaju dopunjuje robu ili uslugu koje posrednik pruža kao svoju glavnu poslovnu djelatnost

Pravila distribucije se ne odnose na sporedne posrednike u osiguranju koji pružaju usluge distribucije osiguranja ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. osiguranje predstavlja dopunu robi ili usluzi koju pruža bilo koji pružatelj usluge, ako takvo osiguranje pokriva:
  1. rizik kvara, gubitka, krađe ili oštećenja robe ili nekorištenja usluge koju pružatelj usluge pruža ili
  2. oštećenje ili gubitak prtljage i druge rizike vezane uz putovanje rezervirano kod toga pružatelja usluge
 2. iznos godišnje premije osiguranja za proizvod osiguranja ne premašuje 4.500,00 kuna, izračunato na proporcionalnoj (pro rata) godišnjoj osnovi
 3. iznimno od odredbe iz točke 2. ovoga stavka, ako osiguranje predstavlja dopunu usluzi iz točke 1. ovoga stavka, a ta se usluga pruža tri mjeseca ili kraće, iznos premije osiguranja ne premašuje 1.500,00 kuna po osobi.

Uvjeti koje posrednik mora ispunjavati ako prodaje osiguranje

Stručnost

Svi koji obavljaju djelatnost distribucije osiguranja moraju ispunjavati uvjet stručnosti tako da posjeduju odgovarajuća znanja i sposobnosti kako bi primjereno izvršili svoje zadaće i obavili svoje dužnosti.

Svi koji obavljaju poslove distribucije osiguranja, moraju poštovati uvjete stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja u trajanju od najmanje 15 sati godišnje kako bi se održala odgovarajuća razina učinkovitosti koja odgovara ulozi koju imaju i relevantnom tržištu.

Edukacije se provode po modulima koji su propisani Direktivom.

Uvjet stručnosti mora biti ispunjen do 23.2.2019. godine

Primjerenost

Svi koji obavljaju djelatnost distribucije, moraju biti primjereni odnosno moraju imati dobar ugled i integritet. Dobar ugled i integritet ima osoba koja nije pravomoćno osuđena za:

 • kaznena djela protiv imovine
 • kaznena djela protiv gospodarstva
 • kaznena djela protiv krivotvorenja

osim ako je nastupila rehabilitacija

 • nad njome nije proglašen stečaj u skladu sa zakonom koji uređuje stečaj potrošača

Uvjet primjerenosti će se dokazivati ili potpisivanje odgovarajuće izjave ili potvrdom državnih vlasti

Opće načelo distribucije osiguranja

 • uvijek postupati pošteno, pravedno i profesionalno u skladu s najboljim interesima svojih stranaka
 • sve informacije koje se odnose na distribuciju osiguranja, uključujući promidžbene sadržaje moraju biti korektne, jasne i ne dovoditi u zabludu
 • promidžbeni sadržaji moraju uvijek biti jasno prepoznatljivi kao takvi

Opće načelo određivanja naknada

Distributeri osiguranja ne smiju

 • davati ili primati naknade na način koji je protivan najboljem interesu stranaka
 • ocjenjivati učinkovitost zaposlenika na način koji je protivan najboljem interesu stranaka
 • sklapati sporazume u vezi s nagrađivanjem, prodajnim ciljevima ili nečim drugim koji bi mogli zaposlenike potaknuti da preporuče stranci određeni proizvod osiguranja koji ne odgovara njezinim potrebama

Zastupnik pravo na proviziju za distribuciju osiguranja ili bilo koji drugi primitak ima isključivo od društva za osiguranje čiji proizvod osiguranja je distribuirao te nema pravo od ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika, odnosno druge osobe koja ima pravni interes u vezi osiguranja ili poslova distribucije osiguranja zahtijevati primitak. Provizija za distribuciju osiguranja ili bilo koji drugi primitak moraju biti određeni u pisanom obliku te se njihov obračun i visina ne smiju naknadno mijenjati za sklopljene ugovore o osiguranju.

Informacije koje pruža posrednik u osiguranju prije sklapanja ugovora o osiguranju (Informacije posrednika ugovaratelju osiguranja)

Opće informacije

Posrednik u osiguranju dužan je pravodobno prije sklapanja ugovora o osiguranju dati strankama sljedeće informacije:

 1. svoje ime i prezime i adresu odnosno tvrtku i sjedište poslodavca
 2. informaciju da je posrednik u osiguranju
 3. daje li ili ne daje savjet o proizvodima osiguranja koje distribuiraju
 4. informaciju o mogućnosti zainteresiranih stranaka da podnesu pritužbu na rad posrednika u osiguranju te o postupcima izvansudskog rješavanja pritužbi i sporova
 5. informaciju o registru u koji je upisan i način provjere toga upisa i
 6. informaciju predstavlja li posrednik stranku ili djeluje u ime i za račun društva za osiguranje

Informacije o sukobu interesa i transparentnost

Posrednik u osiguranju dužan je pravodobno prije sklapanja ugovora o osiguranju pružiti stranci i sljedeće informacije:

 1. ima li udjel, izravni ili neizravni, koji predstavlja 10% ili više prava glasa ili kapitala u predmetnom društvu za osiguranje
 2. ima li određeno društvo za osiguranje odnosno matično društvo određenog društva za osiguranje udjel, posredno ili neposredno, koji predstavlja 10% ili više prava glasa ili kapitala u posredniku u osiguranju
 3. u vezi sa sadržajem ugovora koji je predložio ili u vezi s kojim je dao savjet dužan je dati informaciju o tome:
  1. daje li savjete na temelju nepristrane i personalizirane analize
  2. je li pod ugovornom obvezom obavljati poslove distribucije osiguranja isključivo s jednim ili više društava za osiguranje, u kojem slučaju, treba dostaviti imena tih društava za osiguranje
  3. je li pod ugovornom obvezom obavljanja distribucije osiguranja za jednog ili više društava za osiguranje i daje li savjete na temelju nepristrane i personalizirane analize, u kojem slučaju, treba navesti imena društava za osiguranje s kojima može poslovati i s kojima posluje.
 4. narav primljenih primitaka u vezi s ugovorom o osiguranju
 5. radi li u vezi s ugovorom o osiguranju:
  1. na honorarnoj osnovi, odnosno u obliku naknade koje izravno plaća stranka
  2. na osnovi provizije bilo koje vrste što znači da su primici uključeni u premiju osiguranja
  3. na osnovi bilo kojih drugih vrsta primitaka, uključujući ekonomsku korist bilo kakve vrste koja se nudi ili daje u pogledu ugovora o osiguranju
  4. na osnovi kombinacije bilo koje vrste primitaka navedene u podtočkama a), b) i c) ove točke.

Ako naknadu izravno plaća stranka, posrednik u osiguranju dužan je obavijestiti stranku o iznosu naknade ili, ako to nije moguće, načinu izračuna naknade.

U slučaju bilo kakvih drugih plaćanja stranaka, osim premije osiguranja i planiranih plaćanja, na temelju ugovora o osiguranju nakon njegova sklapanja, posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje mora izvijestiti stranku i o svakoj takvoj uplati u skladu s ovim člankom.“.

Zahtjevi i potrebe stranke

Svaki ponuđeni ugovor o osiguranju mora biti usklađen sa zahtjevima i potrebama stranke

Informiranje o proizvodu osiguranja

Prije sklapanja ugovora o osiguranju, distributer osiguranja pojašnjava, na temelju informacija koje je dobio od stranke, zahtjeve i potrebe stranke i stranci je dužan dati objektivne informacije o proizvodu osiguranja u razumljivom obliku kako bi se toj stranci omogućilo da donese informiranu odluku.

Prije sklapanja ugovora distributer osiguranja stranci je dužan dati relevantne informacije o proizvodu osiguranja u razumljivom obliku kako bi stranci omogućio da donese informiranu odluku (IPID u slučaju neživotnih osiguranja, LIPID u slučaju životnih osiguranja)

Interni akt o distribuciji osiguranja

Distributeri osiguranja moraju poduzeti mjere za distribuciju proizvoda koje obuhvaćaju odgovarajuće korake i postupke kako bi od proizvođača pribavili sve odgovarajuće informacije o proizvodima osiguranja koje namjeravaju nuditi potrošačima i u potpunosti ih razumjeli.

Distributeri osiguranja moraju internim aktom propisati mjere za distribuciju proizvoda koje su:

 1. usmjerene su na sprečavanje i ublažavanje štete za potrošača;
 2. pružaju potporu pravilnom upravljanju sukobima interesa;
 3. osiguravaju da se ciljevi, interesi i karakteristike potrošača valjano uzimaju u obzir.

Distributeri osiguranja koji sazna da proizvod osiguranja nije u skladu s interesima, ciljevima i karakteristikama njegova identificiranog ciljnog tržišta ili steknu saznanja o ostalim okolnostima u kojima proizvod negativno utječe na potrošača, bez odgađanja obavještavaju proizvođača i, ovisno o slučaju, mijenjaju svoju strategiju distribucije tog proizvoda.

DODATNI UVJETI U POGLEDU INVESTICIJSKIH PROIZVODA OSIGURANJA

Interni akt o sukobu interesa

Posrednik u osiguranju koji distribuira investicijske proizvoda osiguranja dužan je provoditi i održavati učinkovite organizacijske i administrativne mjere za sprečavanje sukoba interesa kako on ne bi naštetio interesima stranaka koje moraju biti proporcionalne obavljenim poslovima, prodanim proizvodima osiguranja i vrsti distributera.

Posrednici u osiguranju tijekom provođenja svih poslova distribucije osiguranja dužni su poduzimati sve odgovarajuće mjere za utvrđivanje i otklanjanje sukoba interesa između njih, uključujući njihove odgovorne osobe i zaposlenike ili svaku osobu izravno ili neizravno povezanu s njima putem kontrole i njihovih stranaka ili između dvije stranke. Ako organizacijske ili administrativne mjere koje su posrednici u osiguranju poduzeli radi rješavanja sukoba interesa nisu dovoljne kako bi se u razumnoj mjeri osiguralo sprečavanje rizika od nastanka štete za interese stranaka, posrednici u osiguranju dužni su jasno i pravovremeno obavijestiti stranku o svojstvima odnosno izvorima sukoba interesa prije sklapanja ugovora u osiguranju.

Dodatne informacije za stranku

Posrednici u osiguranju su dužni strankama ili potencijalnim strankama pravovremeno pružiti odgovarajuće informacije prije sklapanja ugovora u pogledu distribucije investicijskih proizvoda osiguranja te u pogledu svih troškova i povezanih naknada. Te informacije moraju sadržavati sljedeće podatke:

 1. kada je riječ o savjetovanju, dobiva li stranka od posrednika u osiguranju ili društva za osiguranje periodičnu procjenu prikladnosti investicijskih proizvoda osiguranja koji su preporučeni toj stranci
 2. u pogledu informacija o investicijskim proizvodima osiguranja i predloženim investicijskim strategijama, prikladne smjernice i upozorenja o rizicima povezanima s investicijskim proizvodima osiguranja ili u vezi s određenom predloženom investicijskom strategijom
 3. u pogledu informacija o svim troškovima i povezanim naknadama koje trebaju biti navedene, informacije koje se odnose na distribuciju investicijskog proizvoda osiguranja, uključujući troškove savjetovanja, kada je to primjenjivo, trošak investicijskog proizvoda osiguranja preporučenog ili prodanog stranci i kako stranka može platiti za njega, što obuhvaća i sva plaćanja treće strane.

Prodajni proces

Prodaja uz savjet

Ako se prodaja investicijskih proizvoda osiguranja provodi uz savjet po utvrđivanju zahtjeva i potreba stranke, potrebno je provesti test primjerenosti koji uključuje:

 • znanje i iskustvo u području ulaganja relevantnom za određenu vrstu proizvoda (prikladnost)
 • financijska situacija, uključujući i sposobnost podnošenja gubitaka
 • investicijski ciljevi, uključujući prihvatljivi rizik

Prodaja bez savjeta

Ako se prodaja investicijskih proizvoda osiguranja provodi uz savjet po utvrđivanju zahtjeva i potreba stranke, potrebno je provesti test prikladnosti koji uključuje:

 • znanje i iskustvo u području ulaganja relevantnom za određenu vrstu proizvoda (prikladnost)

Prodaja na zahtjev stanke

Prodaja bez testa primjerenosti i prikladnosti uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

 • Radi se investicijskom proizvodu osiguranja:
   • kojima se omogućava samo investicijska izloženost financijskim instrumentima koji se ne smatraju složenima te koji ne sadrže strukturu koja strankama otežava shvaćanje povezanih rizika ili
   • ostale jednostavne investicijske proizvode osiguranja
 • Radi se o distribuciji na zahtjev stranke
 • Stranci je objašnjeno da pri obavljanju poslova distribucije nije zatražila provođenje ocjene prikladnosti te da joj nije pružena odgovarajuća zaštita
 • Društvo za osiguranje postupa u skladu sa svojim obvezama sprečavanja sukoba interesa

Određivanja naknada

Procjena utječe li poticaj na kvalitetu usluge obuhvaća provedbu sveobuhvatne analize uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike, npr.:

 • može li poticaj biti motiv da se potrošaču ponude određeni proizvodi osiguranja unatoč činjenici da bi mogli ponuditi drugi proizvod osiguranja koji bi bolje zadovoljio potrebe potrošača
 • je li poticaj utemeljen na kvantitativnim komercijalnim kriterijima ili se njime uzimaju u obzir odgovarajući kvalitativni kriteriji koji odražavaju postupanje u skladu s važećim propisima, kvalitetu usluga koje se pružaju potrošačima i zadovoljstvo potrošača
 • vrijednost poticaja u odnosu na vrijednost proizvoda
 • plaća li se poticaj u potpunosti ili uglavnom u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju ili je njime obuhvaćeno cijelo trajanje ugovora
 • postojanje odgovarajućeg mehanizma za povrat poticaja u slučaju isteka ili otkupa proizvoda u ranoj fazi ili u slučaju narušavanja interesa potrošača;
 • postojanje bilo kojeg oblika varijabilnog ili potencijalnog praga ili bilo koje druge vrste akceleratora vrijednosti koji se aktivira postizanjem cilja na temelju količine ili vrijednosti prodaje