Za agencije koje se bave zastupanjem u osiguranju, NBS je dao odgovor na mnogobrojna ista pitanja.
 
Društva za zastupanje i agencije za zastupanje u osiguranju koje ne naplaćuju Ugovore od klijenta se ne odnosi usklađivanje koje propisuje Zakon o sprečavanju pranja novca (SPNFT), jer su osiguravajuća društva u obavezi da usklade, a društva i agencije za zastupanje su dužni obavjestiti o procedurama.

BEOGRAD – (SPREČAVANJE PRANJA NOVCA) odnosi se za društva i agencije za zastupanje u osiguranju

Povezana slika

Na osnovu novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 113/2017) – (u daljem tekstu: Zakon o SPNFT) Narodna banka Srbije je donela Odluku o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor („Službeni glasnik RS“, br. 13/2018) – (u daljem tekstu: Odluka o Smernicama) o čemu ste obavešteni elektronskim putem dana 20.2.2018. godine. Tekst novog propisa dostupan je na stranici propisa u odeljku za nadzor osiguranja internet prezentacije NBS (podnaslov: Propisi doneti na osnovu Zakona o SPNFT). Napominjemo da se Odluka o Smernicama primenjuje od 1. aprila 2018. godine, s tim da su subjekti nadzora u delatnosti osiguranja koji se smatraju obveznicima Zakona o SPNFT  dužni da svoje unutrašnje akte usklade sa ovim smernicama, najkasnije 25. marta 2018. godine.

Imajući u vidu da je od strane društava za zastupanje u osiguranju i zastupnika preduzetnika postavljen veći broj pitanja u vezi dilema koje su se javile na temu statusa obveznika primene navedenih propisa, to vas obaveštavamo o načinu na koji možete utvrditi svoj status. U tom smislu, ako za vaš rad odgovara/odgovaraju društvo/društva za osiguranje koja zastupate – u smislu da su u tom delu sa Zakonom o osiguranju usklađeni ugovori o zastupanju koje imate, kao i da po istom osnovu ne vršite naplatu premije osiguranja života od klijenata (tj. uplata premije osiguranja života se vrši na račun društva za osiguranje), nećete imati obavezu postupanja po obaveštenju od 20.2.2018. godine. O takvom svom statusu nas obavestite na mejldsn.osiguranje@nbs.rs do 16.3.2018. godine, kao i o budućim eventualnim promenama tog statusa, odmah po nastaloj promeni.

Društva za zastupanje u osiguranju i zastupnici u osiguranju koji su obveznici tj. koji ne ispunjavaju uslove iz gornjeg pasusa, dužni su da postupe po Zakonu o SPNFT i Odluci o smernicama najkasnije do 25. marta 2018. godinei da Narodnu banku Srbije o tome izveste.

S poštovanjem,

Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja/
Insurance Supervision Department
NARODNA BANKA SRBIJE
UPRAVA ZA NADZOR NAD FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA

Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja
Nemanjina 17  /113304 Beograd / Srbija
Tel: +381 11 333 8213 Fax: +381 11 333 8250
osiguranje@nbs.rs / www.nbs.rs

 NATIONAL BANK OF SERBIA
ADMINISTRATION FOR SUPERVISION OF FINANCIAL INSTITUTIONS
Insurance Supervision Department
Nemanjina 17 / 113304 Belgrade / Serbia
Tel: +381 11 333 8213 Fax: +381 11 333 8250
insurance@nbs.rs / www.nbs.rs

KORISNI LINK: https://www.nbs.rs/internet/latinica/55/55_7/index.html